لیست قیمت خدمات

نرخ ها برای وب سایت هایی با کمتر از 40 محصول هستند ، می باشد.

سایت هایی با کالاهای بیشتر برای محصول گذاری از طریق مذاکره و امضاء تفاهم نامه انجام خواهد شد.

تعرفه محصول گذاری وردپرسی

محصول گذاری A

قیمت ها نسبت به فیچرها متفاوت است
تومان 110/000 برای هر محصول
 • نوع متن : ترجمه شده و ترکیبی
 • نوع عکس اصلی : خاص
 • لوگو روی عکس : دارد
 • نوع کلمات کلیدی : خاص
 • نوع توضیحات : سئو شده با 15 چراغ سبز
 • نوع متن نمایشی : سریالی
 • عکس های اضافه = 2 عدد
پیشنهادی

محصول گذاری B

قیمت ها نسبت به فیچرها متفاوت است
تومان 129/000 برای هر محصول
 • نوع متن : خاص و منحصر به فرد
 • نوع عکس اصلی : خاص
 • لوگو روی عکس : دارد
 • نوع کلمات کلیدی : خاص
 • نوع توضیحات : سئو شده با 15 چراغ سبز
 • نوع متن نمایشی : سریالی
 • عکس های اضافه = 5 عدد
 • چگالی کلمات : 10

محصول گذاری C

قیمت ها نسبت به فیچرها متفاوت است
تومان 62/500 برای هر محصول
 • نوع متن : ترکیبی
 • نوع عکس اصلی : خاص
 • لوگو روی عکس : دارد
 • نوع کلمات کلیدی : روتین
 • نوع توضیحات : سئو شده
 • نوع متن نمایشی : داستانی
 • عکس های اضافه = 1 عدد

محصول گذاری D

قیمت ها نسبت به فیچرها متفاوت است
تومان 51/000 برای هر محصول
 • نوع متن : ترکیبی
 • نوع عکس اصلی : ترکیبی
 • لوگو روی عکس : دارد
 • نوع کلمات کلیدی : روتین
 • نوع توضیحات : سئو شده
 • نوع متن نمایشی : داستانی
 • عکس های اضافه = یکی کپی بدون لوگو

محصول گذاری E

قیمت ها نسبت به فیچرها متفاوت است
تومان 33/000 برای هر محصول
 • نوع متن : کپی
 • نوع عکس اصلی : ترکیبی
 • لوگو روی عکس : ندارد
 • نوع کلمات کلیدی : روتین
 • نوع توضیحات : سئو شده
 • نوع متن نمایشی : عادی
 • عکس های اضافه = ندارد

محصول گذاری F

قیمت ها نسبت به فیچرها متفاوت است
تومان 18/000 برای هر محصول
 • نوع متن : کپی
 • نوع عکس اصلی : کپی
 • لوگو روی عکس : ندارد
 • نوع کلمات کلیدی : روتین
 • نوع توضیحات : سئو شده
 • نوع متن نمایشی : عادی
 • عکس های اضافه = ندارد

تعرفه مقاله و پست گذاری در سایت های وردپرسی

مقاله و پست گذاری A

قیمت ها نسبت به فیچرها متفاوت است
تومان 118/000 برای هر محصول
 • نوع متن : ترجمه شده و ترکیبی
 • نوع عکس اصلی : خاص
 • لوگو روی عکس : دارد
 • نوع کلمات کلیدی : خاص
 • نوع توضیحات : سئو شده با 15 چراغ سبز
 • نوع متن نمایشی : سریالی
 • عکس های اضافه = 2 عدد
 • فیلم و کلیپ مرتبط : دارد
پیشنهادی

مقاله و پست گذاری B

قیمت ها نسبت به فیچرها متفاوت است
تومان 150/000 برای هر محصول
 • نوع متن : خاص و منحصر به فرد
 • نوع عکس اصلی : خاص
 • لوگو روی عکس : دارد
 • نوع کلمات کلیدی : خاص
 • نوع توضیحات : سئو شده با 15 چراغ سبز
 • نوع متن نمایشی : سریالی
 • عکس های اضافه = 5 عدد
 • فیلم و کلیپ مرتبط : دارد

مقاله و پست گذاری C

قیمت ها نسبت به فیچرها متفاوت است
تومان 103/000 برای هر محصول
 • نوع متن : ترکیبی
 • نوع عکس اصلی : خاص
 • لوگو روی عکس : دارد
 • نوع کلمات کلیدی : روتین
 • نوع توضیحات : سئو شده
 • نوع متن نمایشی : داستانی
 • عکس های اضافه = 1 عدد

مقاله و پست گذاری D

قیمت ها نسبت به فیچرها متفاوت است
تومان 63/000 برای هر محصول
 • نوع متن : ترکیبی
 • نوع عکس اصلی : ترکیبی
 • لوگو روی عکس : دارد
 • نوع کلمات کلیدی : روتین
 • نوع توضیحات : سئو شده
 • نوع متن نمایشی : داستانی
 • عکس های اضافه = یکی کپی بدون لوگو

مقاله و پست گذاری E

قیمت ها نسبت به فیچرها متفاوت است
تومان 42/000 برای هر محصول
 • نوع متن : کپی
 • نوع عکس اصلی : ترکیبی
 • لوگو روی عکس : ندارد
 • نوع کلمات کلیدی : روتین
 • نوع توضیحات : سئو شده
 • نوع متن نمایشی : عادی
 • عکس های اضافه = ندارد

مقاله و پست گذاری F

قیمت ها نسبت به فیچرها متفاوت است
تومان 16/000 برای هر محصول
 • نوع متن : کپی
 • نوع عکس اصلی : کپی
 • لوگو روی عکس : ندارد
 • نوع کلمات کلیدی : روتین
 • نوع توضیحات : سئو شده
 • نوع متن نمایشی : عادی
 • عکس های اضافه = ندارد